[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 404 / )
การเข้าเรียนปีการศึกษา2560
  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  132  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    59  โรง
รายการ จำนวน ร้อยละ
  นักเรียนใน ทร.14
7,167
-
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
309
4.31
  เข้าเรียนสังกัด สช.
2,236
31.20
  เข้าเรียนสังกัด อปท.
2,084
29.08
  เข้าเรียนสังกัด กศ.
4
0.06
  เข้าเรียนสังกัด ตชด.
0
0.00
  อื่นๆ
2
0.03
  จำนวนเด็กเข้าเรียน 4,635 64.67
  เด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2,532 35.33
สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds)
ลิขสิทธิ์ T@T เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2